Reklamační řád

Vyřízení reklamace

Reklamované zboží spolu se záručním listem a kopií daňového dokladu (faktury) odešlete, nebo osobně doručte, na adresu výhradního dovozce, případně prodejce, kde jste výrobek zakoupili spolu s vyplněným reklamačním protokolem, který naleznete zde: Reklamační protokol

Záruční a pozáruční opravy pro Českou i pro Slovenskou republiku zajišťuje:

Luboš Vymazal

Brněnská 444/37

682 01 Vyškov - Město

tel.: +420 517 346 256

Postup pro reklamování výrobku

 1. Zboží reklamujte neprodleně po zjištění závady, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 2. Reklamovaný výrobek v záruce, ale i výrobek již po záruce zaslaný na servis musí být důkladně očištěn. Nebudeli tak učiněno, výrobek nebude přijat do reklamačního řízení.
 3. Zboží zabalit, nejlépe do originálních krabic. Pokud není originální, nevadí, může být jakákoliv, jen mějte na paměti, že za poškození přepravou neručíme.
 4. Stroj opatřete doklady - kopie prodejního dokladu i záručního listu (v případě záruční opravy). Pokud tyto doklady nebudou u stroje a to i pokud bude v záruce, bude se postupovat jako by šlo o pozáruční opravu.
 5. K zásilce přidejte, prosím, krátký průvodní dopis co se se strojem stalo, co dělá/nedělá a co se strojem bylo prováděno před jeho poruchou. To servisnímu technikovi pomůže k rychlejšímu odstranění závad.
 6. Telefonní kontakt, případně email a kontaktní adresa, kam se opravené zboží má odeslat zpět.
 7. Zboží odeslat jakoukoliv přepravní službou nebo osobně doručit na naši adresu.

Pokud bude tento postup řádně dodržen, bude Váš servis rychleji vyřízen. Pokud bude potřeba doplnit jakékoliv informace, naši odborníci Vás budou sami kontaktovat. Platí to i v případě, že je Váš stroj již opraven a bude se odesílat zpět k Vám.

 

V případě, že máte dotaz, na zboží určené k opravě či záručnímu servisu, směřujte prosím dotaz na odpovědnou osobu viz. kontakty. 

Záruční list je průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku. Je součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delší zákonné záruční lhůty je záruční list jediným průkazním dokladem práv uživatele. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel. Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů.

Nedílnou součástí záručního listu je doklad o zakoupení (daňový doklad). Pro případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravné listy z těchto oprav.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u výhradního dovozce, který zajistí opravu u autorizovaného servisu.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:

 • výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž

 • údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče

 • při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče

 • je-Ii výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu

 • mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě)

 • poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.)

 • neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou

 • běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku

 • opotřebení vniklé používáním spotřebiče

Při odeslání reklamovaného zboží doporučujeme zásilku připojistit. Dokladem odeslané zásilky je útržek (přepravce /doručovatele). Potvrzený reklamační protokol obdržíte zpět s reklamovým zbožím. Je vhodné zasílat zboží v originálním obalu, příp. v obalu vhodném a dostatečně chránícím daný výrobek. Doporučujeme přečíst si přepravní podmínky u Vámi zvolené kurýrní služby, ohledně krytérií pro přepravu. Je-li závada na zboží opravitelná v autorizovaném servisním středisku (většina případů), je zde bezplatně opravena, v opačném případě bude zboží vyměněno na náklady výhradního dovozce. Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. O stavu reklamace Vás budeme informovat na telefonním čísle, případně e-mailu, uvedeném v reklamačním protokolu.

nepropásněte kitchenaid novinky

Přihlásit se

Zapomenuté heslo

Zapomenuté heslo

Zadejte prosím svou e-mailovou adresu
a my vám na něj pošleme odkaz na vytvoření nového hesla.

Přidáno k POROVNÁNÍ

V porovnávači máte produkty.